Jsme rychle rostoucí společnost

Jsme rychle rostoucí společnost, která byla založena s cílem nabídnout a poskytnout služby projektového a cenového řízení a technického dozoru staveb v nejvyšším standardu. Tyto služby nabízíme jak investorům a developerům, tak nájemcům i koncovým uživatelům, a to domácím i zahraničním. Jsme schopni zajistit profesionální řízení stavebního projektu od prvotní fáze investice přes přípravu a projektové řízení až po realizaci stavby a její zprovoznění. Náš tým se skládá z kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi ve stavebnictví, díky kterým jsme schopni poskytnout svým klientům komplexní a odborné služby na té nejlepší úrovni.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Projektové řízení představuje skupinu činností, které vykonáváme k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Do těchto činností patří zejména aktivity spojené s opatřením územního rozhodnutí či stavebního povolení, případně, po dohodě s klientem, koordinace celého projektu, zprostředkování komunikace mezi projektantem, klientem a úřady, či další činnosti, kterými nás klient pověří.

Projektové řízení zahrnuje tyto činnosti:

 

 • Projednávání a získání potřebných vyjádření a povolení pro všechny stupně stavebního řízení (UR, SP, ZSPD, kolaudační souhlas)
 • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • Zpracování nabídek/rozpočtů
 • Organizace výběrových řízení (jejich částí) na dodávky/subdodávky v rámci projektu
 • Cenový a technický dohled

V rámci předprojektové přípravy nabízíme dále i tyto služby:

 

 • Zajištění právních vztahů k pozemkům (výpisy z katastru nemovitostí, znalecké posudky, geometrické plány, smlouvy o smlouvách budoucích, zřízení věcného břemene, atp.)
 • Předprojektovou přípravu (technické posouzení investičního záměru, cenový odhad investičních nákladů výstavby, návrh studie proveditelnosti, zajištění potřebných průzkumů atp.)
 • Zajištění procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)

TECHNICKÝ DOZOR

V rámci technického dozoru investora (TDI) zajišťujeme kvalitní provádění veškerých prací dle odsouhlasené technické dokumentace, hlídáme dodavatele díla, aby dodržoval stanovené technologické postupy, používal navržené kvalitní materiály a plnil tak podmínky stanovené smlouvou o dílo. V průběhu provádění stavby rovněž navrhujeme úsporná opatření, vhodnější technická řešení a snažíme se aby, stavba byla realizována v maximální kvalitě. Sledujeme celý průběh stavby včetně finančního a zajistíme, že fakturace dodavatele odpovídá skutečně provedeným pracím, rozpočtu a že fakturované práce jsou provedeny ve stanovené kvalitě a termínech.

CENOVÉ ŘÍZENÍ

Během celého procesu přípravy a kompletní realizace projektu/stavby pro klienta zpracujeme cenové rozpočty pro jednotlivé fáze stavebního řízení a v průběhu realizace projektu sledujeme jejich dodržování.

Cenové řízení obsahuje:

 

 • úvodní cenovou rozvahu stavby
 • propočet v úrovni studie
 • propočet v úrovni projektu pro územní rozhodnutí
 • propočet v úrovni projektu pro stavební povolení
 • detailní položkový rozpočet dle projektu pro provedení stavby
 • sledování dodržování rozpočtů ve všech úrovních
 • návrhy úsporných opatření